Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí MinhTHAM LUẬN ĐẠI HỘI ĐOÀN

Kính thưa Đoàn chủ tịch!
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội! 
       Nghị quyết 25 -BCH TƯ Đảng khóa X đề ra nhiều nhóm giải pháp nhằm “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”. Trong đó, có nhóm giải pháp: “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có những phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.


       Với vai trò đại diện cho quyền và nghĩa vụ của tuổi trẻ, được sự thống nhất của Ban chấp hành đoàn trường, tôi xin trình bày tham luận với chủ đề: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng của đoàn trường Đại học Văn hóa Tp.HCM”.
      Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng và Nhà nước đã giao phó cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng, đạo đức cách mạng, hoài bão và khát vọng cho đoàn viên thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.
       Thực tiễn đã chứng minh, chất lượng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn thể hiện sự gắn kết ở hai mặt: Tư tưởng và Tổ chức. Đảm bảo Tổ chức phát triển vững chắc cùng với Tư tưởng đi trước một bước là hai nội dung quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm đáp yêu cầu lãnh đạo, bồi dưỡng, xây dựng một lớp thanh niên mới có đủ trí tuệ, bản lĩnh đáp ứng phát triển nguồn nhân lực của nền kinh tế tri thức, phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.
        Hiểu rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, trong những năm qua, Đoàn trường Đại học VH.TPHCM luôn năng động, sáng tạo tìm tòi những phương pháp, cách thức mới, hiệu quả nhất để nâng cao trình độ nhận thức về tư tưởng chính trị của đoàn viên thanh niên nhà trường. Bằng chứng cụ thể cho kết quả này là số lượng đoàn viên ưu tú, đạt chuẩn để đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày càng nhiều; thái độ chính trị của đoàn viên thanh niên nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. Đa số đoàn viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thành công của công cuộc đổi mới; gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của nhà trường; phát huy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đoàn viên thanh niên nhà trường tích cực tham gia các phong trào do đoàn, hội, Đảng tổ chức và đạt thành tích cao, đặc biệt đoàn viên thanh viên tích cực tham gia phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ", đưa phong trào này ngày càng đi vào thực tế cuộc sống của mỗi đoàn viên.
       Với những kết quả trên, trong nhiều năm qua, Đoàn trường ĐH Văn hóa TP.HCM là một đơn vị vững mạnh trong Đoàn khối, nhận được những đánh giá cao từ đoàn cấp trên.
       Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng của đoàn trường ĐH Văn hóa vẫn còn một số khó khăn. Nhận thức, bản lĩnh chính trị của một bộ phận đoàn viên còn hạn chế, một bộ phận không nhỏ đoàn viên ngại tham gia hoạt động do đoàn tổ chức, khả năng tự đề kháng của đoàn viên trước các vấn đề xã hội còn yếu. Trong khi, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ngày càng có nhiều vấn đề phức tạp mà đoàn viên thanh niên cần phải đối diện và vượt qua.
       Trong tương lai, trước mắt là trong nhiệm kỳ tới, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ban chấp hành đoàn trường đề cao. Đây sẽ là quỹ đạo giúp đoàn trường tiếp tục phát triển vững chắc trong tương lai.
       Để đẩy mạnh chất lượng công tác giáo dục chính trị tử tưởng, tôi xin đưa ra một số giải pháp sau:
       Một: nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thông qua các hoạt động ngoại khóa, gắn việc giáo dục chính trị tư tưởng với phong trào xây dựng trường học thân thiện của ngành giáo dục.
       Hai: củng cố, nâng cao và đổi mới hình thức hoạt động của các chi đoàn. Đặc biệt quan trọng là khâu chất lượng sinh hoạt đoàn theo định kỳ. Có thể nói, sinh hoạt chi đoàn là khâu trọng yếu của công tác đoàn trong trường học hiện nay. Để thực hiện tốt điều này, cần tăng cường việc tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn của các chi đoàn.
      Ba: cần tổ chức triển khai đồng bộ những đợt sinh hoạt chính trị quan trọng như: chương trình rèn luyện đoàn viên, học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, đầu tư nghiêm túc khi thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đăng kí chăm sóc di tích lịch sử, khu tưởng niệm các anh hùng cách mạng, Bà mẹ VNAH…
       Bốn: tăng cường phát hiện, nêu gương, khen thưởng những học sinh sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Đó là những tấm gương đã học tập đạo đức Hồ Chí Minh bằng chính việc làm, hành động của mình.
       Năm: tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng theo chủ đề, chủ điểm từng tháng với nội dung: giáo dục đạo đức, pháp luật, giáo dục truyền thống của Đoàn và truyền thống “tôn sư trọng đạo” của nhà trường, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh.
       Sáu: cần đẩy mạnh công tác ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Để đấu tranh ngăn ngừa, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm ở tuổi vị thành niên cần một sự kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể. Đoàn trường cần quản lý chặt đoàn viên, thanh niên. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đồng phục, quy định cấm học sinh mang vũ khí, chất gây nổ tới trường. Đoàn trường cần phát động phong trào học sinh tích cực đấu tranh chống tội phạm.
       Để đạt được kết quả trong việc thực hiện các giải pháp trên, Đoàn trường cần tận dụng sự ủng hộ của Ban giám hiệu; biết phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng được một đội ngũ ban chấp hành đoàn trường những đoan viên có tâm, có tài.
       Tóm lại, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn thanh niên trong trường học là góp phần tích cực vào hiệu quả giáo dục toàn diện của Nhà trường, phù hợp với những giải pháp mang tính chiến lược trong sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo và đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn phát triển lên một tầm cao mới, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong nhà trường.

Nguyễn Hồ Phong