VHSO - Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thực hiện chương trình công tác tháng 11 năm 2022 của Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Sáng ngày 3/11, Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, quản lý của các đơn vị trực thuộc Trường, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị sáng ngày 3/11.

      Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, quản lý các đơn vị trực thuộc Trường, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường đã được nghe báo cáo viên TS. Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

TS. Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II báo cáo viên báo cáo tại Hội nghị.

      Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc, viên chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể chính trị trong Nhà trường nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Tin và ảnh: Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases