QUYẾT ĐỊNH

Về việc xác định điểm trúng tuyển đợt 1 bậc đại học

hệ chính quy năm 2018 theo kết quả thi THPT Quốc gia và Học bạ THPT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào quyết định số 406/QĐ-ĐHVHHCM ngày 22/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 467/ĐHVHHCM ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 theo kết quả thi THPT Quốc Gia, Học bạ và điểm thi năng khiếu;

Thực hiện đúng kế hoạch xét tuyển và các hướng dẫn theo Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 và Công văn số 2656/BGDĐT-GDĐH ngày 29/6/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh tiến hành họp từ ngày 03/08/2018 đến ngày 05/08/2018 xét tuyển bậc đại học hệ chính quy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định điểm trúng tuyển đợt 1 bậc đại học hệ chính quy năm 2018 của từng ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh (có phụ lục đính kèm theo).

Điều 2. Điểm trúng tuyển đợt 1bậc đại học hệ chính quy năm 2018 vào Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã cộng điểm đối tượng và khu vực ưu tiên trong tuyển sinh.

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh; Trưởng các Khoa, Bộ môn; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2018

                                                                                                                                                               TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                                (ĐÃ KÝ)

                                                                                                                                                                               Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                   PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng

 ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 BẬC ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

1. Điểm trúng tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018

STT

Mã ngành

/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Mã tổ hợp

môn xét tuyển

Điểm

trúng tuyển

 1.  

7220112

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

C00, D01, D09, D15

14.5 đ

 1.  

7310630

Việt Nam học

C00, D01, D09, D15

21.0 đ

 1.  

7320201

Thông tin - Thư viện

C00, D01, D09, D15

14.5 đ

 1.  

7320305

Bảo tàng học

C00, D01, D09, D15

14.0 đ

 1.  

7320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

C00, D01, D09, D15

16.0 đ

 1.  

7229040A

Văn hóa học,

chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

C00, D01, D09, D15

17.5 đ

 1.  

7229040B

Văn hóa học,

chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa

C00, D01, D09, D15

14.5 đ

 1.  

7229040C

Văn hóa học,

chuyên ngành Truyền thông Văn hóa

C00, D01, D09, D14

19.5 đ

 1.  

7229042A

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

C00, D01, D09, D15

18.0 đ

 1.  

7229042B

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa

C00, D01, D09, D15

14.0 đ

 1.  

7229042C

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật

R01, R02, R03, R04

19.0 đ

 1.  

7229042D

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

R01, R02, R03, R04

18.0 đ

 1.  

7810103A

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

chuyên ngành Quản trị lữ hành

D01, D09, D10, D15

19.5 đ

 1.  

7810103B

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

C00, D01, D09, D15

21.25 đ

- Điểm trúng tuyển trên đã cộng điểm đối tượng và khu vực ưu tiên trong tuyển sinh.

- Không có điểm môn thi THPT quốc gia trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

- Các môn thi Năng khiếu có kết quả thi từ 5.0 điểm trở lên.

2. Điểm trúng tuyển từ kết quả học tập bậc THPT (Học bạ THPT)

STT

Mã ngành

/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Mã tổ hợp

môn xét tuyển

Điểm

trúng tuyển

 1.  

7220112

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

C00, D01, D09, D15

19.0 đ

 1.  

7310630

Việt Nam học

C00, D01, D09, D15

23.0 đ

 1.  

7320201

Thông tin - Thư viện

C00, D01, D09, D15

16.0 đ

 1.  

7320305

Bảo tàng học

C00, D01, D09, D15

16.0 đ

 1.  

7320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

C00, D01, D09, D15

17.0 đ

 1.  

7229040A

Văn hóa học,

chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

C00, D01, D09, D15

19.0 đ

 1.  

7229040B

Văn hóa học,

chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa

C00, D01, D09, D15

16.0 đ

 1.  

7229040C

Văn hóa học,

chuyên ngành Truyền thông Văn hóa

C00, D01, D09, D14

24.0 đ

 1.  

7229042A

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

C00, D01, D09, D15

21.5 đ

 1.  

7229042B

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa

C00, D01, D09, D15

16.0 đ

 1.  

7229042C

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật

R01, R02, R03, R04

19.0 đ

 1.  

7229042D

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

R01, R02, R03, R04

18.0 đ

 1.  

7810103A

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

chuyên ngành Quản trị lữ hành

D01, D09, D10, D15

23.5 đ

 1.  

7810103B

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

C00, D01, D09, D15

24.0 đ

- Điểm trúng tuyển trên đã cộng điểm đối tượng và khu vực ưu tiên trong tuyển sinh.

- Kết quả học tập bậc THPT: tính điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 có điểm tổng kết từ 5.0 trở lên (thang điểm 10).

- Các môn thi năng khiếu có kết quả thi từ 5.0 điểm trở lên.

                                                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2018

                                                                                                                                                               TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                                 (ĐÃ KÝ)

                                                                                                                                                                               Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                   PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng

Mặt sau giấy báo nhập học:

I. Thời gian và địa điểm nhập học:

    - Thí sinh có nhu cầu ở ký túc xá có thể đăng ký trước ngày nhập học theo mẫu đơn đăng tại địa chỉ website: www.hcmuc.edu.vn. Đơn đăng ký gửi qua email: ctsv@hcmuc.edu.vn

   - Thí sinh nhập học lúc 7 giờ 30 phút ngày 20/8/2018 (Thứ Hai). Cụ thể như sau:

+ Thí sinh trúng tuyển vào các ngành (chuyên ngành): Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội, Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa, Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật, Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc), Bảo tàng học, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam nhập học tại Cơ sở 1: Số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

 + Thí sinh trúng tuyển vào các ngành (chuyên ngành): Thông tin - Thư viện, Việt Nam học, Kinh doanh xuất bản phẩm, Ngành Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam, Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa, Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa), Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị lữ hành, Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) nhập học tại Cơ sở 2: Số 288, đường  Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

* Chú ý: Các sinh viên nhập học tại cơ sở nào sẽ học tập tại cơ sở đó.

II. Thí sinh nộp hồ sơ nhập học, gồm:

1. Giấy báo nhập học (1 bản chính).

2. Bản tự khai lý lịch (2 bản chính):  thí sinh tải mẫu tại website: www.hcmuc.edu.vn

3. Học bạ (1 bản sao).

4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao). Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính), đến năm 2019 phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

5. Giấy khai sinh (bản sao).

6. Giấy Chứng minh nhân dân (bản sao).

7. Giấy chứng nhận ưu tiên đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có).

8. Ảnh 3 x 4 cm (2 ảnh)

III. Thí sinh đóng các khoản nhập học, gồm:

 1. Học phí năm học 2018-2019:

- Học phí học kỳ 1 (15 tín chỉ x 238.000 đồng/tín chỉ): 3.570.000 đồng.  

- Học tập môn Giáo dục quốc phòng: 810.000 đồng.

 1. Thu khám sức khỏe (do Nhà trường tổ chức khám tập trung): 50.000 đồng.
 2. Mức mua Bảo hiểm y tế (15 tháng, từ ngày 01/10/2018 à 31/12/2019): 656.775 đồng.
 3. Thu sử dụng thư viện khoá học 2018-2022: 200.000  đồng.
 4. Thu làm thẻ sinh viên, bảng tên sinh viên, xử lý hồ sơ nhập học: 100.000 đồng.

* Ghi chú:

- Thí sinh nhập học sau 15 ngày kể từ ngày 20/8/2018 phải báo cáo nhà trường qua email: daotao@hcmuc.edu.vn, nếu không báo cáo thì coi như bỏ học. Thí sinh đến nhập học chậm do một nguyên nhân nào đó phải có đơn và có xác nhận của UBND xã, phường trở lên, Nhà trường sẽ xét tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học năm sau.

  - Nhà trường không nhận những thí sinh không đủ sức khỏe học tập, theo quy định của Thông tư liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Nơi liên hệ hỗ trợ, tư vấn thông tin:

 •  Phòng Đào tạo (về việc xét tuyển): 028.38992901
 •  Phòng Công tác sinh viên (Về hồ sơ nhập học, chế độ chính sách sinh viên, đăng ký ở KTX): Cơ sở 1: 028.35190275; Cơ sở 2: 028.37282628.

Hoàng Hải - BBT Website (cập nhật lúc 18 giờ 30, chủ nhật, ngày 05/08/2018)

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases