Cơ cấu tổ chức của Đảng Bộ trường Đại học Văn hóa TPHCM

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 26-03-2018

Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên trong đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.


1. Giới thiệu tổng quan về Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Tổng số: 99 đảng viên

+ Tổng số chi bộ trực thuộc: 09 chi bộ trong đó có 02 Chi bộ sinh viên.

+ Ban chấp hành Đảng bộ: gồm 09 đồng chí.

2. Chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện theo Quy định số 163-QĐ/TW ngày 15/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, cụ thể:

2.1 Chức năng:

Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên trong đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

2.2 Nhiệm vụ

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động công chức – viên chức trong đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết. Đoàn kết, động viên đảng viên và các thành viên trong đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật và các tiêu cực trong việc thu học phí, tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ v.v..

- Tham gia với hiệu trưởng xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển của đơn vị, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý sinh viên, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và bảo đảm công bằng về phân phối theo các quy định của Nhà nước.

- Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động công chức – viên chức trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học và địa phương nơi đơn vị đóng.

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

- Giáo dục đảng viên và tuyên truyền, vận động công chức – viên chức trong đơn vị tự giác chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật và các quy định của Nhà nước, làm cho đảng viên, quần chúng trong đơn vị nắm vững chủ trương xã hội hoá giáo dục.

- Tuyên truyền, vận động công chức – viên chức trong đơn vị xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, không vụ lợi, nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy giáo.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

- Chủ động phối hợp với hiệu trưởng thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể trong đơn vị có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

- Cấp ủy chủ động tham gia ý kiến với hiệu trưởng trong việc kiện toàn tổ chức, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét đánh giá và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ trong đơn vị.

- Đề xuất kiến nghị bởi cơ quan có thầm quyền xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền.

4. Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân

- Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể nhân dân trong trường học vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi đoàn thể; giáo dục, động viên đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo ban chấp hành công đoàn chủ động phối hợp với hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với pháp luật hiện hành, hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong đơn vị.

5. Xây dựng tổ chức đảng

- Đảng ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng.

- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng thực hiện đúng các quy định về bảo vệ nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và đạo đức, tư cách của người đảng viên.

- Giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị.

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành viên trong bộ máy quản lý điều hành của đơn vị và những quần chúng ưu tú giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đảng ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Định kỳ hằng năm, Đảng ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên.

- Xây dựng Đảng ủy có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, tiêu biểu cho đảng bộ và hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm.

3. Giới thiệu BCH Đảng ủy:

1. Đ/c. Nguyễn Thế Dũng, Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VH,TT&DL, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

2. Đ/c. Lâm Nhân, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Giảng viên 1, Trưởng khoa Sau đại học - Phó Bí thư Đảng ủy.

3. Đ/c. Bùi Văn Việt, Bí thư Chi bộ Tổ chức - Hành chính, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hành chính - Quản trị - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy;

4. Đ/c. Trần Quốc Hoàn, Bí thư Chi bộ Giảng viên 3, Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương, Chủ tịch Công đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

5. Đ/c. Trịnh Đăng Khoa, Phó Bí thư Chi bộ Giảng viên 3, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Quản lý văn hóa - Nghệ thuật - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

6. Đ/c. Đỗ Anh Quân, Phó Bí thư Chi bộ Tổ chức - Hành chính, Quyền Giám đốc Ban Quản lý Ký túc xá, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

7. Đ/c. Nguyễn Nhật Quyết, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

8. Đ/c. Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Bí thư Chi bộ Giảng viên 2, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

9. Đ/c. Lê Thị Thanh Thủy, Chi ủy viên Chi bộ Giảng viên 3, Phó Trưởng khoa Quản lý văn hóa - Nghệ thuật - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

4. Giới thiệu các Chi bộ, Chi ủy:

TT

 

Chi chi bộ

Chức vụ trong chi ủy

1- Chi bộ Giảng viên 1 (gồm các đơn vị: Đại diện Ban Giám hiệu; Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; Khoa Du lịch; Khoa Xuất bản; Bộ môn Truyền thông): 09 ĐV chính thức

 1.  

1

Hứa Sa Ni

Bí thư Chi bộ

 1.  

2

Thái Thu Hoài

Phó Bí thư Chi bộ

 1.  

3

Chu Khánh Linh

Chi ủy viên

2- Chi bộ Giảng viên 2 (gồm các đơn vị: Khoa Thư viện - Thông tin; KhoaVăn hóa học; Khoa Di sản văn hóa): 10 ĐV chính thức

 1.  

1

Nguyễn Mạnh Kiêm

Bí thư Chi bộ

 1.  

2

Nguyễn Đệ

Phó Bí thư Chi bộ

 1.  

3

Huỳnh Mẫn Đạt

Chi ủy viên

3- Chi bộ Giảng viên 3 (Khoa Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương): 09 ĐV chính thức

 1.  

1

Trần Quốc Hoàn

Bí thư Chi bộ

 1.  

2

Đỗ Thanh Hương

Phó Bí thư Chi bộ

 1.  

3

Nguyễn Quốc Hùng

Chi ủy viên

4- Chi bộ Giảng viên 4 (Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật): 10 ĐV chính thức

 1.  

1

Trịnh Đăng Khoa

Bí thư Chi bộ

 1.  

2

Hoàng Thị Nhung

Phó Bí thư Chi bộ

 1.  

3

Vũ Thị Phương

Chi ủy viên

5- Chi bộ Hành chính 1 (gồm các đơn vị: Đại diện Ban Giám hiệu; Phòng Đào tạo; Khoa Sau Đại học; Khoa Tại chức): 11 ĐV (10 chính thức, 01 dự bị)

 1.  

1

Nguyễn Thanh Tùng

Bí thư Chi bộ

 1.  

2

Đoàn Văn Trai

Phó Bí thư Chi bộ

 1.  

3

Lê Anh Tuấn

Chi ủy viên

6- Chi bộ Hành chính 2 (gồm các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Công tác sinh viên; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trung tâm Thông tin, Thư viện): 08 ĐV chính thức

 1.  

1

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Bí thư Chi bộ

 1.  

2

Lê Xuân Khánh

Phó Bí thư Chi bộ

TT

 

Chi chi bộ

Chức vụ trong chi ủy

7- Chi bộ Hành chính 3 (gồm các đơn vị: Phòng Hành chính, Quản trị; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Tài vụ; Ban Quản lý Ký túc xá): 11 ĐV (10 chính thức, 01 dự bị)

 1.  

1

Đỗ Anh Quân

Bí thư Chi bộ

 1.  

2

Hà Thị Thu Hồng

Phó Bí thư Chi bộ

 1.  

3

Nguyễn Thị Thúy

Chi ủy viên

8- Chi bộ Sinh viên 1 (gồm sinh viên Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật; Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số; Khoa Thư viện - Thông tin; Bộ môn Truyền thông): 18 ĐV (13 chính thức, 05 dự bị)

 1.  

1

Sơn Tài Nguyên

Bí thư Chi bộ

 1.  

2

Nguyễn Thị Kim Anh

Phó Bí thư Chi bộ

 1.  

3

Nguyễn Thiện Hữu

Chi ủy viên

9- Chi bộ Sinh viên 2 (gồm sinh viên Khoa Du lịch; Khoa Xuất bản; Khoa Văn hóa học; Khoa Di sản văn hóa): 13 ĐV (10 chính thức, 03 dự bị)

 1.  

1

Đồng Thị Nhung

Bí thư Chi bộ

 1.  

2

Đinh Thị Minh Thư

Phó Bí thư Chi bộ

 3. Thành tích hoạt động,

- Đạt danh hiệu Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu từ năm 2005 đến 2013.

- Bằng khen của Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh về thành tích Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền 2005 - 2007.

- Giấy khen Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành tích Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc 5 năm liền 2005 – 2009.

- Bằng khen của Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh về thành tích 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào năm 2011.

- Giấy khen của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành tích 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Giấy khen của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

- Giấy khen của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thàch tích ”Điển hình dân vận khéo” năm 2013.

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.