* Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh gồm:
 
1. TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM:  Chủ tịch Hội đồng.
2. PGS.TS. Lâm Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Phó Chủ tịch Hội đồng.
3. PGS.TS. Phan An - Nguyên nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ:
4. PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh - Giảng viên chính Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
5. PGS.TS. Trần Văn Ánh - Giảng viên chính Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
6. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng - Giảng viên chính Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
7. PGS.TS. Huỳnh Văn Tới - Chủ tịch Mặt trận tổ Quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai - Thành viên.
8. TS. Phan Quốc Anh - Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nình Thuận: Thành viên.
9. TS. Nguyễn Đệ - Phó Trưởng Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
10. TS. Đào Đồng Điện - Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
11. TS. Mai Hà Phương - Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
12. TS. Nguyễn Thị Thư - Nguyên Giảng viên chính Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
13. ThS. Thái Thu Hoài - Phó Trưởng Khoa Xuất bản, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
14. ThS. Nguyễn Kim Hương - Phó Bộ môn Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
15. ThS. Phạm Lan Hương - Phó Trưởng Khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
16. ThS. Trương Thùy Hương - Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị và Kiến thức đại cương, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
17. ThS. Trịnh Đăng Khoa - Phó Trưởng Khoa/ Phụ trách Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
18. ThS. Hứa SaNi - Phó Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
19. ThS. Cao Thanh Phước - Phó Trưởng Khoa Thư viện thông tin, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
20. ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
21. ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hóa TPHCM: Thành viên.
Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases