Quyết định số 931/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thoa và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại học Văn hóa TPHCM

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 19-06-2018


Quyết định số 931/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thoa và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại học Văn hóa TPHCM

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.